МОДУЛНИ КОМПАКТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ТИП: „Високоскоростна биосистема”

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Много ефикасна самопочистваща се биомедия, без блокажни проблеми

По високо натоварване при по-малък обем в сравнение с конвенционалните биосистеми

Ефикасно и ефективно пречистване

Пречистената вода може да се използва за напояване

Лесен монтаж и преместване на съоръженията

Напълно абтоматизирана и лесна за експлоатация биосистема

 

 

„Високоскоростните биосистеми” предлагат:

Голяма компактност и ефикасност в сравнение с конвенционалните системи. Могат да понасят големи шокови натоварвания, бързо и лесно се инсталират и са напълно автоматизирани.

 

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ВИСОКОСКОРОСТНАТА БИОСИСТЕМА

Високоскоростната биосистема на е основата на реактор с повижен биофилм и тънкослойно утаяване. Тази биосистема е уникална поради нейната компактност и действие от гледна точка на обемна ефикасност. Биосистемата се изработва и монтира в стандартизирани контейнери, подходящи за транспортиране. Размерите на съоръженията са на базата на ISO контейнери.

EEC Europe Ltd и DEVISE S.A. предлагат стандартни модели с различна производителност от 60 до 400 м3/ден., които се разделят в две категории и два формата:

СЕРИИ 3 предлагат биореактори за ефикасно премахване на БПК (85-95%), вградени в малки компактни съоръжения.

СЕРИИ 5 включват процесите на нитрификация/денитрификация и като опция премахване на фосфора при висока степен на очистване (90-97%).

И двете СЕРИИ 3 и 5 се предлагат в МАКСИ ФОРМАТ както за външен така и за вътрешен монтаж. Този формат позволява по-голям капацитет на биосистемите.

СЕРИИТЕ 3 и 5 могат да се конструират и в COND FORMAT, така че да отговарят на стандартните ISO контейнери, което позволява лесно и безопасно транспортиране. Съоръженията могат да бъдат доставени с изолация на тръбите против замръзване, изолация на контейнера, подгяване на машинното отделение, заключващи се врати и затваряне на биорекаторите отгоре.

Забележка: Ако съоръженията се монтират в затворени помещения, препоръчва се вентилация.


ПРОЕКТНИ КРИТЕРИИ


Проектирането на пречиствателните съоръжения трябва да е на основата на реални данни относно дебити и замърсителен товар на отпадъчната вода (ОВ), а също така и на нормите за заустване на пречистените води. Обаче за предварително проектиране на съоръженията може да се използват статистическите данни за битови отпадъчни води от малки градове и селища.

Хидравличното натоварване и замърсителния товар на еквивалент жител (е.ж.) са дадени по-долу:

Дебит на ОВ Qов 200 л/е.ж./ден
Неразтворени вещества НВ 70 гр/е.ж./ден
Органичен въглерод БПК 65 гр/е.ж./ден
Азот N 9 гр/е.ж./ден
Фосфор Р 3 гр/е.ж./ден

2.    КАПАЦИТЕТ
Базисните компактни Високоскоростни биосистеми имат следните капацитети и размери за средно качество на пречистените води, БПК 20-30 мг/л и НВ 20-30 мг/л:

СЕРИИТЕ COND 3  
ТИП 15COND-3 21COND-3 27COND-3 33COND-3 37COND-3 40MAXI-3
Капацитет, м3/ден 120 180 240 300 350 400
Е.Ж. 600 900 1200 1500 1750 2000
Дължина, м 4,6 6,4 8,3 10 11 12
Ширина, м 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Височина, м 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,9
Тегло, кг 3400 4100 5000 7300 7900 8600
Експлоатационно тегло, кг 19000 28000 34700 45500 55800 64600

 Биосистеми, към които има допълнителни изисквания като премахване на биогенните елементи азот и фосфор от отпадъчните води, нормално трябва да имат по-дълго време на престой и следователно ще имат по-малки капацитети от горепосочените. Показателите на пречистената вода със стойности БПК ≤ 20 мг/л, НВ ≤ 25 мг/л, Общ N ≤ 15 мг/л и Общ Р ≤ 2 мг/л могат да бъдат постигнати от СЕРИИТЕ COND 5D, както е показано на по-долната таблица. Други системи също могат да бъдат проектирани за да отговорят на изискванията на клиента.

СЕРИИТЕ COND 5D  
ТИП 15CON-4D 21CON-5D 27CON-5D 33CON-5D 37CON-5D 40MAXI-5D
Капацитет, м3/ден 90 120 180 220 270 320
Е.Ж. 450 600 900 1100 1350 1600
Дължина, м 4,6 6,4 8,3 10,2 11,7 12,2
Ширина, м 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Височина, м 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,9
Тегло, кг 3700 4700 5500 7800 8400 9200
Експлоатационно тегло, кг 19800 28500 35300 46000 56400 65200

 

ПЪРВИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ
Отпадъчната вода първо преминава през самопочистваща се решетка и постъпва в комбиниран резервоар, в който се отделят инертните материали и мазнините, а също така се осигурява и равномерен поток към следващите съоръжения. Тази система отделя хартията, санитарните материали, мазнините и други големи неразтворени вещества. Буферният капацитет трябва да бъде достатъчен за да поеме пиковете натоварвания. DEVISE ENGINEERING S.A. и ЕEC EUROPE LTD препоръчват за пречиствателни станции по-големи от 600 е.ж. да се инсталира напълно автоматизираното съоръжение за първично третиране (ТОР-3), което комбинира филтруване на водата през фина решетка и отделяне на инертните материали и мазнините.

БИОЛОГИЧНА СИСТЕМА
Отпадъчната вода се подава към биосистемата чрез питателна помпа. Питателната помпа е с контрол по ниво и нейния капацитет е 1.5-2.0 пъти по-голям от средноденонощния поток. Следователно биосистемата има прекъснат начин на работа от гледна точка на хидравлично натоварване, докато работата на въздуходувката е непрекъсната.

Биосистемите СЕРИИ 3 се състоят от 2 аеробни биореактора и утаител и осигуряват висока степен на премахване на БПК. За по-висока степен на намаляване на БПК и редукция на общ азот, са необходими два допълнителни реактора, един аеробен за нитрификация и един анокси за денитрификация. Биосистемите СЕРИИ 5 се състоят от 4 биореактора и утаител. В биореакторите част от разтворения органичен въглерод директно се окислява до СО2, който излита в атмосферата, докато останалите органични вещества се превръщат в нова биомаса (активна утайка). При биосистемите СЕРИИ 5 се прилага пред-денитрификация (денитрификационната секция е преди аеробния реактор). Отпадъчната вода се нитрифицира (амоняка първоначално се окислява до нитрити, а след това до нитрати) в третия аеробен биореактор, а активната утайка рециркулира с помощта на рециркулационна помпа на вход на анокси реактора. В аноксичната зона, с наличието на органичен въглерод от постъпващата отпадъчна вода и действието на специфични денитрифициращи бактерии, NO3 се превръща в азотен газ, който отлита в атмосферата.

ОБРАБОТКА НА УТАЙКАТА
Биологически обработената вода постъпва в утаителя където неразтворените вещества (активната утайка) се утаяват гравитачно във високо ефективен тънкослоен (тръбен) утаител. Пречистената вода прелива през V-образен преливник в канал и след това в тръбата за пречистена вода. Утаената утайка рециркулира като активна утайка с малък дебит към биореакторите чрез помпа за утайки, а излишната утайка периодично се отделя. Тази утайка може да се събира и временно да се съхранява в резервоар, а след това периодично да се извозва за депониране или допълнителна обработка. Излишната утайка може също така да се обработва на място чрез използване на контейнизираните съоръжения за безводняване на утайка.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ
Всички метални конструкции са с много добра повърхностна защита. Металните повърхности, които се потапят в отпадъчната вода са специално обработени с песъкоструйка и е нанесено многопластово защитно покритие. Другите потопяеми части (дифузори, решетки) са изработени от неръждаема стомана. Цялото механично оборудване е от високо качество и е от ISO сертифицирани производители. Поддръжката на оборудването е лесно и необходимите резервни части са в наличност. Въздуходувката е или центробежен тип или роторен. Помпата за рециркулация на биологически третираната отпадъчна вода е хоризонтален центробежен тип, а помпата за активна утайка е винтов тип. Вертикалният миксер в анокси камерата е изработена от неръждаема стомана и се задвижва от ниско скоростен мотор с редуктор.

ЗАБЕЛЕЖКА: Производителят си запазва правото да модифицира параметрите и характеристиките на системите, описани в тази брошура. Винаги се консултирайте с DEVISE S.A. - ЕEC EUROPE LTD или с вашия местен дистрибутор за подробна техническа информация.

изработено в Казанлък