МЕТАН-ТАНКОВЕ И ИЗГНИВАТЕЛИ ОБРАБОТКА С БИОПРОДУКТИ НА ФИРМА ALKEN-MURRAY CORP.

Анаеробното разграждане на органичните вещества се извършва естествено в природата в седиментациония слой на реките и лагуните, където няма добра аерация. При този биологичен процес съединенията, съдържащи въглерод, се преобразуват до газовете метан, азот и сяроводород, за разлика от аерабното разграждане където крайните продукти са въглероден диоксид и вода.

Метанът се получава в анаеробни условия от оцетна киселина, преработена от микроорганизмите Methanosarcina, Methanococcus, Methanobacterium, and Methanobacillus. Methyloccoccus ще разгради метана в аеробни условия, така че е важно да се предотврати развитието на този микроорганизъм чрез изключването на свободния кислород във всеки процес от производството на метан.

Анаеробните съоръжения са широко използвани за стабилизиране на концентрирани органични вещества (утайка) с БПК по-голямо от 10 000 мг/л. Това е утайка, получена от биологични пречиствателни станции. Някои пречиствателни станции имат като първо стъпало в технологичната схема анаеробен биобасейн за отделяне на азота от отпадъчната вода преди постъпването й в аеробния биобасейн.

Когато метан танковете работят ефективно, 90% от разградимите органични вещества се превръщат в метан, като по такъв начин се минимизира обема на излишната утайка, която трябва да се депонира. Операционните разходи се редуцират допълнително, когато получения метан се използва за отопление или за производство на ел. енергия.

Преди разработването на специални бактериални продукти като Alken Clear-Flo® 4007, утайката, подавана към метан-танка трябваше да се подгрява до около 35 оС преди постъпването й в метан-танка. Овен това работата на метан-танковете може лесно да се разтрои при промяна на подаваното количество утайка или концентрацията на утайката. След това е необходим сравнително дълъг период за възстановяване на нормалната работа на метан-танковете. Това се дължи на факта, че при разтройване на биопроцеса в метан-танковете в значителна степен се понижава репродукцията на микроорганизмите, което затруднява достигането на необходимата биомаса от съответните бактириални видове за постигане на проектните параметри на метан-танковете.

Процесът на превръщане на органичните вещества в метан, вода и нова биомаса включва следните етапи:

  1. Хидролиза на органичните вещества до прости въглеводороди. При този процес най-голямо приложение намират факултативните анаеробни микроорганизми.
  2. Превръщане на простите въглеводороди в оцетна и мравчена киселини. При този процес най-добре работят факултативните анаеробни микроорганизми, които използват електронни аксептори от сулфатите и нитратите.
  3. Превръщане на летливите мастни киселини (органичните киселини от етап 2) в метан газ. Тук се използват стрикни анаеробни микроорганизми.

 

След разграждането, излишната утайка се подава към обезводняваща система, която сепарира утайката на суха маса, годна за наторяване и вода, подходяща за напояване.

Чрез дозиране на сравнително малко количество от Alken Clear-Flo® 4007, се увеличава популацията от бактерии в метан-танка, което води до повишаване степентта на разграждане при по-ниска температура и също така е възможно увеличаване производството на метан.

Специално селектираните видове бактерии в Alken Clear-Flo® 4007 са с подобрени способности да използват комплексни органични субстрати за по-бързо развитие и по-висока степен на репродукция. При използването на Alken Clear-Flo® 4007 една анаеробна система с дебит на утайката до 700 м3/час, може да влезе в ефективна работа за по-малко от 90 дни.

 

изработено в Казанлък