ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА ЗА БИОРЕМЕДИАЦИЯ НА ПОЧВИ С ИЗПОЛЗВАНЕ ПРОДУКТИ НА ALKEN-MURRAY CORP.

Традиционно за ремедиация на почви замърсени с петролни въглеводороди се използваха механичните и термични методи.
Днес една алтернатива на тези методи се явява биоремедиацията. Тя се състои в дозиране на различни видове бактерии в замърсената почва, които имат способността да разграждат петролните въглеводороди.

За биологичното разграждане на въглеводородите е необходимо в почвата да има достатъчно количество кислород. Това може да се осъществи като почвата подлежаща на биоремедиация бъде разорана предварително, а след това да се извършва периодично брануване. Друг начин за насищане на почвата с кислород е периодичното дозиране на разреден разтвор на водороден прекис, който се явява алтернативен източник на кислород.

рН на почвата трябва да е между 6,5-7,5. Ако е извън тези граници, с помоща на химикали, рН се довежда в този интервал. Трябва да се избягват буфери на калциева основа, тъй като те могат да свържат фосфатите и по този начин може да се инхибира процеса на ремедиация.

Друг основен фактор е влажността на почвата. Тя трябва да е поне 30-40% от влагозадържащия капацитет на конкретния вид почва.
След дозиране на необходимите биопродукти и нутриенти, третираната площ може да се покрие със сено или слама, които да подпомогнат поддържането на необходимата влажност на почвата.
От съществено значение за ремедиация на почва замърсена с въглеводороди е поддържането на подходящ нутриентен баланс. Alken-Murray corp. предлага бионутриента Alken Bio-Nutrient 4, който съдържа в подходящо съотношение азот и фосфор, а също така и малко количество дициандиамид, който да предотврати процеса на нитрификация чрез поддържане на азота в амониева форма. В тази си форма той се задържа от отрицателно заредената почва за разлика от отрицателно заредените нитрати, които допълнително биха замърсили почвата.

Въпреки че биопродуктите на Alken-Murray са известни с това, че могат да ремедиират почва от петролни продукти, която съдържа тежки метали до 1000 ррм, при концентрация на тежки метали над 20 ррм е необходимо да се проведе лабораторен бенч тест, за да се провери дали тази концентрация няма да инхибира процеса на ремедиация.

Един от бактериалните продукти на фирмата, Alken Clear-Flo 7036 съдържа няколко вида бактерии, които осигуряват поддържането на стабилна биологична система и разграждането на сложни съединения като въглеводороди, феноли, скорбяла протеини, масла, мазнини, детергенти, сяроводород, хартия и целулоза. В биопродуктът специално са включени и седем вида бактери за разграждане на по-тежките въглеводороди, като ароматните въглеводороди. Този продукт също така съдържа и някои видове от Pseudamonas, които произвеждат биоповърхностни активни вещества за да повишат междуфазовата обмяна и други видове, произвеждащи полизахариди, които спомагат да се формира биофилм в почвената матрица, като бактериалния продукт “залепва” за почвата. Този продукт може да разгражда съединения от 40 до 75 пъти по-ефективно отколкото “дивите” бактерии.

Бактериалните продукти и бионутриенти предварително се активират чрез разтваряне във вода и аериране за период от 24 часа в подходящ съд (цистерна). След това с така приготвения разтвор се напръсква замърсената почва. Този процес се повтаря през определен интервал от време в зависимост от концентрацията и скоростта на разграждане на въглеводородите.
Периодично се извършват анализи на почвата за оценка на процеса на ремедиация.

 

изработено в Казанлък