ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ НА ОБЕЗВОДНЯВАНЕ

Стартирането на съоръжението за обезводняване се извършва от оператора. Като опция съоръжението може да се проектира да стартира автоматично посредством подаден сигнал за високо ниво.

Ако има съответното ниво на утайка в резервоара за утайки и няма сигнал за ниско ниво, показан на контролното ниво, оборудването ще стартира в следната последователност:

  • Винтовия конвейр за депониране на утайките;
  • Пресата за обезводняване на утайки;
  • Флокулатора;
  • Дозаторната помпа за полиелектролитния разтвор;
  • Шламовата помпа.

Цялото съоръжение спира когато има сигнал за ниско ниво в резервоара за утайки или когато оператора реши да прекрати процеса на обезводняване. Изключването на оборудването се извършва по обратен ред на стартовата процедура.

За да се подобри процеса на обезводняване (да се увеличи % на сухото вещество в обезводнената утайка), а също така да се елиминират и неприятните миризми, излъчвани от летливите вещества в утайката, препоръчваме да се инсталира аерационна система в резервоара за утайки, която ще осигури аеробни условия за стабилизация (разграждане на утайката). Въздуходувката също се инсталира в CSDP и ние може да доставим тази система за стабилизация на утайките  като опция. За тези съоръжения, за които е избрана тази система за стабилизация (разграждане) на утайката, подаването на въздух се контролира с подходящ таймер и нивомери. С тази опция се постига значителна степен на уплътняване на утайката, което води до подобряване на капацитета и ефикасността на CSDP.

Полиелектролитният разтвор, който е необходим за флокулация на утайката преди обезводняването, се подготвя в специално система където определено количество от полиелектролита се разрежда с чиста вода с цел да се получи необходимия концентрационен разтвор. Процедурата по подготовката (разреждането и „узряването”) на работния разтвор може да бъде извършено автоматично в напълно автоматизирана система или в полу-автоматизирана система, където полиектролита се добавя ръчно и оператора също така ръчно стартира подаването на необходимото количество вода за разреждане.

Обезводнената утайка се депонира в подходящ контейнер посредством наклонения винтов конвейр.

изработено в Казанлък