ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА ЗА БИООЧИСТВАНЕ НА ЕЗЕРА И ИЗКУСТВЕНИ ВОДОЕМИ

Избор на продукт от серията Clear-Flo и определяне на дозата за езера и изкуствени водоеми.
Определя се водния обем на езерото или водоема, изразен в кубични метри или футове /приблизително/.
След като е избран продукт от серията CF и е определен водния обем на водоема дозата се определя от таблиците на дозите. Препоръчваме първоначално да се използува  CF 1200, а след това за поддръжка  CF 1002.

Как се изследват езерата и водоемите?
Определя се дали има ежедневно изтичане и вливане на вода във и от водоема. Ако изтичането е по-малко то 10 % дневно, тогава третирането ще се извърши много по-бързо, тъй като загубите от  CF ще са по-малки. Ако фактически няма изтичане във и от водоема може да се препоръча някакво аерационно съоръжение, което да поддържа необходимото ниво на кислород за рибите. Аерирането също така осигурява разпределението на продукта в целия обем.
Определянето на рН и разтворен О2 да се извършва колкото е възможно по-често, тъй като за времето необходимо за транспортиране на пробата до лабораторията настъпват изменения поради биологичната активност. Ако рН е извън обсега на действие на CF серията А.М. може да предложи някои химикали, определяни титриметрично ,за да може рН да влезе в необходимите граници.
Необходимо е да се направят следните анализи:

 • Разтворен О2;
 • рН;
 • алкалност;
 • твърдост;
 • хлориди;
 • амониев азот;
 • нитрити;
 • нитрати;
 • СО2;
 • температура.

Определя се дали водоема се захранва от вода, която преминава през ливади, дали собственикът тори тези ливади и дали има пасища, които могат допълнително да замърсят водата с фекалии и урина от животните. Така се явяват допълнителни източници на хранителни съставки за “цъфтежа” на водата и намаляване съдържанието на О2. Определя се дали обитават водни птици водема, захранва ли собственикът на водоема рибите, използувал ли е антибиотици или други лекарства за рибите, предприемал ли е някакви действия за намаляване “цъфтежа” на водата, използувал ли е някакви химикали като биоциди и др., изпускани ли са някакви други химикали/напр. от фабрики/ във водоема. Ако отговорът е “да” изпратете копие от анализите на Валери или Клаудия, които са натрупали голям опит и могат да Ви подпомогнат в определяне на необходимата обработка.
Ако след разговора със собственика на водоема Вие сметнете, че има различни замърсявания А.М. може да изиска резултатите от следните анализи за определяне на третирането:

 • хлор, мед, детергенти, желязо, олово, Cu2+;
 • сулфит, фосфат, фенол, въглеводороди, цианиди;
 • ХПК,БПК,пестициди,мазнини, масла и греси.

В много страни има студен и топъл сезон. Бактериалната активност намалява през зимата. CF 1001 е единственият продукт, който може да се използува и през зимата.
Когато се третират езера, водоеми и резервоари, трябва да се отчита колко време е необходимо за обработката. За да се определи това е необходимо да се отчете колко време водата ще бъде с температура най-малко 500 F. Повърхността на водата е с няколко градуса по-студена през зимата, отколкото водата на дълбочина 3-5 стъпки и това е температура , която трябва да се отчита при пресмятанията. Въпреки, че първите резултати от третирането се появяват  след 1-3 седмици, то за едно пълно очистване от “цъфтежа” на водата е необходимо един период от 6-8 седмици.
Третирането на водата трябва да продължи през целия сезон на “цъфтежа” на водата с малко по-високи дози след всеки по-силен валеж, който може да причини свличане на почва във водоема.

Как да се интерпретират резултатите от анализите?

 • Алкалност. За повечето водоеми, в които има рибовъдство, приемливата алкалност е 20 –200 mg/l.
 • Амоняк. Амонячният азот присъствува в различни концентрации в много овърхностни и подземни водни източници. В природните води той  е продукт от микробиологичната активност и с счита като индикатор на санитарно замърсяване. NH3 бързо се окислява в природните водни ситеми от някои бактерии до нитрит- и нитрат –процеси, които изискват присъствието на разтворен кислород. Амонякът  е източник на азот, както и хранителна съставка за водораслите и за др. растителни форми, които се развиват във водоемите. Това допринася за натоварване на природните водни системи и причинява замърсяване. В рибовъдните водоеми амонякът се явява като краен продукт на протеиновия метаболизъм. Това , което е важно е дали той присъствува в нейонизирана форма като свободен амоняк, който е токсичен за рибите при концентрация по-голяма от 0,05 mg/l или е в йонизирана форма, NH4+, който е безвреден. Формата на амоняка зависи от рН. Колкото по-високо е рН, толкова по-голяма ще бъде концентрацията на NH3.
 • CO2. Той присъства във водните източници под формата на разтворен газ. Обикновено повърхностните води съдържат по-малко от 19 ppm /10 mg/l/ CO2, докато в подземните води концентрацията на CO2 може да е по-голяма. Разтвореният във водата CO2 образува въглеродна киселина, която намалява рН. Водният растителен свят от фитопланктона /дребни, микроскопични растителни организми, които населяват водните пластове  и се носят от водата/ до големите коренни растения зависят от CO2 и бикарбонатите във водата за да се развививат. От значение за рибите е факта, че когато концентрацията на О2 намалява / напр. при разграждане на органични замърсители/ концентрацията на CO2  се повишава. Това нарастване на концентрацията на CO2 затруднява рибите да използуват ограниченото количество O2. За да поемат О2 рибите трябва първо да отделят CO2 от тяхната кръвоносна система. Процесът значително се забява, когато има значителна концентрация на CO2 във водата.
  Приемливата концентрация на CO2 , където има риба е <2,0 mg/l.
 • Хлориди. Хлоридите са едни от йоните , които имат голямо присъствие във водата. Тяхното по-голямо количество може да се дължи на това , че водата е възможно да преминава през пластове земя с високо съдържание на солни образувания или това би могло да бъде индикация за замърсяване , породено от индустриални или битови зони.
 • Разтворен О2. Кислородът като важен елемент за живота на водоемите се разтваря във водата чрез фотосинтезата на растенията. Разтворимостта на кислорода е пропорционална на парциалното налягане в газовата фаза, концентрацията на солите и температурата. Нивото на разтворения кислород постоянно се променя. Органичните замърсявания може да пренатоварят природните системи, причинявайки сериозно изчерпване на О2 във водата, което води до измиране на рибите. Също така eutrophic вода, която е богата на хранителни съставки се постига същия резултат, причинен от масивното разпространение на водорасли /”цъфтеж” на водата/, чийто последващо разлагане използува наличния разтворен О2.

Препоръчителното минимално количество разтворен О2 в рибовъдни водоеми е :

 • За топла вода – 5,0 mg/l;
 • За студена вода – 6,0 mg/l.
 • Нитрити. Нитритите, които се срещат във водата са междинен продукт от биологичното разпадане на органичния азот. Той се явява продукт на окисляването на амоняка или редукцията на нитратите. Присъствието на големи количества нитрити е индикация за замърсяване на водата. Концентрацията на нитритите по-голяма от 0,55 mg/l може да доведе рибите до болестно състояние “brown-blood” – кафява кръв.
 •  Нитрати. Нитратите се явяват като краен продукт от биологичното разграждане на органичния азот, като може да се получи чрез окисление на NH3. Въпреки, че не са особено токсични за рибите голямото количество нитрати е индикация за ниско качество на водата. При анаеробни условия, такива като утайките или пръстта на дъното на водоема, може да протече денитрификация, като нитрата отново се превръща в нитрит, а от там до азот в газообразна форма и по този начин напълно се премахва азота от водната система.
  Концентрации на нитрити по –високи ото 50 mg/l се считат за вредни за водоемите.
  Нива от 10 mg/l до 40 mg/l показва, че водата е с ниско качество, зависещо от увеличаване на растителните видове.
 • РН. Повечето природни води имат рН = 5,0 – 8,5 /за сравнение продуктите CF работят най-добре при рН = 6,0 – 8,5/. Дъждовната вода може да има рН = 5,5 – 6,0. CO2 получен при дишането на животните и растенията  във водата намалява рН, докато CO2 и бикарбонатите използувани при фотосинтезата повишават рН.
  Високото рН е нежелателно, тъй като с увеличаване на рН се увеличава концентрацията на свободния NH3. За животинския свят във водоемите оптималното рН е 6,8 – 8,5.
 •  Обща твърдост. Водата се счита за “мека” , ако общата твърдост е до 60 mg/l и “твърда”, ако е 120 – 180 mg/l.

Ако водоемът или езерото започне да развива еутрофикация, обменът на водата е малък, нивото на кислорода е ниско и има висока концентрация на замърсители, трябва да се монтират по възможност аерационни съоръжения и да се проведе шокова обработка с CF , за бързо възстановяване на средата.

 

Прилагне на шокова обработка.
Когато се развият голямо количество водорасли или водоемът е на ръба на еутрофикация, с измиране на риба, можете да увуличите аерацията и да обработите водоема с CF 1000 с 3 до 5 пъти по-голяма доза отколкото е препоръчана в таблиците за дозите. Това ще ускори разграждането на органичните хранителни съставки във водата и по такъв начин по-бързо ще отмрат водораслите.
Когато нивото на NH3 е високо  и е нужно бързо намаляване на концентрацията му може да се използува CF 1100 в дози от 3 до 5 mg/l след като БПК се намали под 200 mg/l / в нормалните водоеми обикновено това ниво  на БПК не се превишава освен ако няма индустриално замърсяване/. Този продукт осигурява едно допълнително увеличаване на нитрифициращите бактерии, специално подбрани да предизвикат нитрификация на амонячен азот.
При анаробни условия на дъното на водоема една от видовете бактерии присъствуващи в CF ще извърши денитрификация за пълно завършване на кръговрата на азота.
Въпреки, че CF 1200, нашият най-популярен и универсален продукт, е с широк спектър на приложение на очистването на езера, в някои случаи се изисква продукт с по-силно въздействие. Например, когато в системата присъствуват пестициди, хлорни съединения, въглеводороди /маслени или петролни разливи/ или др. трудни за разграждане вещества с високи концентрации, може да се препоръча една допълнителна обработка с CF в прахообразна форма. Вашият А.М.-представител ще прецени състоянието на водоема и в съответствие с аналитичните изпитвания  и след консултации с А.М  ще определи съответна обработка на езерото или водоема.
Единствено CF SUPPLEMENT C никога не трябва да се предозира, а да се прилага точно както е даден в таблицата с дозите!!! При условие , че има достатъчно кислород в системата няма опастност от предозиране /дори и 100 пъти над нормалната доза/ с другите продукти от серията CF.

Дистрибутори,
Ако във вашия водоем присъствуват много замърсители /аквакултури, птици, риби и др./ представителя на А.М. ще определи по-висока доза за първия месец, постепенно намалявайки дозата докато се изравни с тази в таблицата, като същевременно внимателно наблюдава качеството на водата чрез анализ на необходимите показатели.

Контрол “цъфтежа” на водата и управление на водоемите.
В повечето случаи, когато се третират водите във водоемите и езерата основната грижа са водораслите. Първо трябва да се уточнят причините за развитието им, а те могат да бъдат достатъчно количество хранителни съставки и подходяща температура на водата. Тези условия са достатъчно за развитието на водораслите. Слънчевата сватлина също способствува за развитието на водораслите, но нейното въздействие може да се ограничи чрез непрекъснато добавяне на багрила например. Aquashede. Тези багрила се предлагат в декоративни цветове и стабилизират температурата чрез екраниране на оранжевите, жълтите и червените лъчи от спектъра на слънчевата светлина, въпреки че за предпочитане е естественият подход. Някои багрила могат също така да забавят развитието на водораслите, но те не могат да отстранят причините, които го пораждат. Голямото количество на хранителни съставки във водата се дължи на фекалиите и урината, която се отделя от рибите, патиците, мигриращите водни птици, заедно с торовете , които при пороен дъжд се измиват от почвата и се свличат във водоемите. Бактериите могат да намалят количеството на водораслите чрез преработване на хранителните съставки, които използуват водораслите при тяхното развитие. За тези , които харесват декоративният ефект на синьото багрило, CF е съвместим с тях.
Не е необикновено да се види толкова плътен масив от водорасли, че да изглежда като зелен килим. Водораслите могат да се развият до няколко инча над повърхността на водата и може да достигнат до няколко стъпки /фута/ на дълбочина. Водата обикновено е тъмно зелена и може да се долови миризма на амоняк. Например, когато водните птици отделят фекалии и урина във водата, нивото на амонячния азот е по-високо от обикновено.
Когато водата стане септична, се появява неприятна миризма на сяра, липсва кислород и водата може да почернее.. Почвата около водоема също може да почернее в резултат на черните бактерии. В такъв случай е важно да се осигури вливане на вода във водоема или някаква механична аерация.

Използуване на биоциди и химикали за контролиране развитието на водораслите.
Химикали, като меден сулфат често се използуват за контрол на водорасли. Но когато третирането се прекрати, водораслите се връщат отново. Поради токсичността на CuSO4 , 30 дни или по-дълго водата не трябва да се изтича от водоема, освен това химикалите обикновено формират утайки.
Биоцидите често се използуват в охладителните кули за контрол на водорасли, но не се препоръчват във води, където се развъжда риба, води, които се използуват за напояване, за животни или за плувни спортове и забавления. Биоцидите унищожават не само водораслите но и бактериите, необходими за елиминирането на хранителните съставки във водата, които водораслите използуват за тяхното развитие, така че водораслите винаги ще се появяват отново. 

Биологична обработка за контрол на водорасли и амоняк.
Биологичното разграждане на органичните отпадъци в езерата и водоемите по естествен път от наличните във водата бактерии в повечето случаи не е достатъчно и не може да предпази водоемите от натрупване на белтъчни отпадъци, които предизвикват развитие на водорасли и нивото на амоняка се повишава. Затова могат да се използуват селективно адаптирани бактерии като CF, които намаляват количеството на водораслите, окисляват амоняка и нитрита. Други бактерии от серията CF разграждат утайките, редуцират нитрата до азот и кислород, окисляват сяроводорода, намаляват наличните във водата хранителни съставки, като по този начин предпазват водоемите от бъдещо развитие на водорасли.

изработено в Казанлък